top of page

Meet Our Staff

L'escola Amat Verdú és un centre d'Educació Infantil i Primària públic de dues línies que  acull nens i nens de 3 a 12 anys i que depèn de la Generalitat de Catalunya. 

 

La comunitat educativa de l'escola defensa un model d'escola acollidora i oberta. Per aquest motiu, volem anar definint un projecte educatiu que ens il·lusioni per a dur a terme una tasca educativa on l'escola esdevingui un punt de trobada, d’intercanvi i de reflexió entre tots els seus membres (alumnes, famílies i mestres).

 

Concebem l'educació com un espai on mestres i famílies interaccionen constantment amb unes relacions basades en la complicitat, la proximitat, l'afecte i el respecte per aconseguir un objectiu comú: el desenvolupament integral dels nostres alumnes.

 

Plantegem un procés d'ensenyament-aprenentatge on el nen i nena són els veritables protagonistes, l'eix sobre el que girà tot el procés. Els mestres són els guies en aquest procés, els que vetllem i vigilem que doni els fruits desitjats, estimulant el seu interès i el seu desig d'aprendre, fomentant activitats i moments on a través de l'observació, l'experimentació, la recerca d'informació, la cooperació amb els altres, el diàleg i el respecte mutu, el nen/a construeixi coneixements envers ell mateix i l'entorn que l'envolta i adquireixi unes habilitats que li permetin actuar i viure en societat.

 

 

Els trets d'entitat que defineixen la nostra línia d'escola són:

 

ATENCIÓ A LA DIVERSITAT.

 

  • Escola inclusiva i integradora que dóna resposta a la diversitat (física, sòcio-cultural, religiosa…) basant-se en l’anàlisi de les potencialitats de cada individu.

 

  • Respecte envers les individualitats i cura del benestar col·lectiu, creant un marc que possibiliti el descobriment d'un mateix, potenciar l'autoestima i fomentar nous interessos i capacitats.

 

EDUCACIÓ COM A PROCÉS INTEGRAL I FOMENT DE VALORS DEMOCRÀTICS.

 

  • Escola participativa que afavoreix la implicació activa de tots els membres de la comunitat educativa en el dia a dia del centre, a través de la creació de grups de treball, responsables de tasques concretes, representants dels grups d'alumnes, de mares i pares, de mestres, assemblees i debats...

 

  • Potenciació d’hàbits de convivència que afavoreixin les bones relacions i un bon clima de treball al centre escolar: respecte i acceptació de la diversitat, tolerància (entès com l'acceptació de les diferents realitats, criteris i maneres de pensar), resolució adequada de conflictes...

 

  • Foment de l'adquisició d'hàbits d'autonomia personal, d'esforç i de responsabilitat en el nostre alumnat.

 

  • Metodologia de treball activa i participativa en què l’alumnat esdevingui agent constructiu del seu propi aprenentatge, propiciant agrupaments de treball de diversos tipus (treball individual per tal que els alumnes progressin en el desenvolupament de la seva capacitat d'atenció, concentració i esforç; treball en petit grup o col·lectiu, que fomenti l'esperit de treball en equip, la cooperació, la solidaritat i la convivència).

COEDUCACIÓ.

 

  • Escola coeducativa crítica amb la tradicional diferenciació de rols entre home i dona, que defensa la igualtat de drets i deures sense fer distincions per raó de gènere.

 

EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL.

 

  • Dinàmica de treball al centre present en tots els moments de la vida diària a l’escola que fomenta l’adquisició d’hàbits de respecte envers el medi ambient, l’entorn i els éssers vius: ús de carmanyoles per l’esmorzar, recollida selectiva de residus, reutilització de materials, sortides mediambientals...

PRINCIPIS EDUCATIUS

 

bottom of page